Epekto ng komunismo

Ito ang unang hakbang para sa buong proseso ng transpormasyon sa lumang lipunan. Kung wala ang panlipunang transpormasyon na ito, kung wala ang progresibong pagpawi sa mga uri, mananatiling pinagsamantalahang uri ang proletaryado gumawa ng labis na halaga para sa parasitikal na konsumsyon ng ibang panlipunang istrata kahit pagkatapos ng pandaigdigang pampulitikang rebolusyon.

Lumitaw ito mula sa mga kontradiksyong nasa loob ng lipunan at bilang kinakailangang resulta sa pag-unlad ng naturang lipunan. Ang tanging posibleng dulo ng sosyalisasyon ng produksyon ng kapitalismo ay panlipunang pag-aari, ng buong lipunan, sa mga kagamitan ng produksyon.

Ang komunismo ay hindi kagagawan ng ispiritu, isang pantasya na naging layunin ng sangkatauhan. Tinatawag namin ang komunismo na isang TUNAY na kilusan na wawasak sa kasalukuyang kalagayan ng mga bagay. Ang kamulatan na nakuha ng mga uring ito ay isa lamang Epekto ng komunismo kamulatan, dahil tinatago nito o binigyang katwiran ang pagsasamantala.

Para mailarawan ito, sapat ng balikan paanong winasak ng burgesya ang pyudal na lipunan. Subalit ang proletaryong pakikibaka ay hindi tutungo sa panibagong porma ng pagsasamantala, kundi sa emansipasyon ng lipunan mula sa lahat ng porma ng pagsasamantala. Ganun pa man, pinakita ng pangkalahatang balangkas na ito ang napakalaking pagkakaiba na naghiwalay sa mundo sa hinaharap mula sa kapitalistang lipunan at sa nagdaang mga lipunan.

Sa buong panahon ng pakikibakang ito, ang pampulitikang pwersa ay nasa nobilidad Ang komunismo ay bunga ng mulat at progresibong transpormasyon sa lumang mundo ng komunidad ng tao, matapos ang marahas na pagwasak sa dating mga relasyong panlipunan.

Ang panlipunang pag-aari na ito ng lahat ng produktibong pwersa at sa mga kagamitan ng produksyon ay tanging ang proletaryado lamang ang makagagawa: Sa batayang ito ang komunidad ng tao ay maging realidad, at hindi lang simpleng isang obhetibong posibilidad. Sa puntong ito, kung ang komunismo ay nagkahulugan ng mulat na organisasyon ng produksyon para sa pangangailangan ng tao, ang panlipunang transpormasyon at rebolusyon bago ang komunismo ay mulat na pagkilos mismo.

Pinangingibawan ng pagiging atrasado ng produktibong pwersa, ang rebolusyonaryong uri ay napilitang sumuko sa realidad na parang awtonomus, misteryoso at hindi nagbabago. Dahil ang proletaryado ay hindi nakabatay sa anumang partikular na pang-ekonomiyang interes, o anumang porma ng pag-aari, hindi ito magtatayo ng panibagong mapagsamantalang lipunan.

Ang antas ng pag-unlad ng produktibong pwersa, ng syensya ng tao, teknolohiya at kaalaman, ang magbigay-daan sa emansipasyon ng tao mula sa dominasyon ng bulag na ekonomikong mga pwersa. Una sa lahat, malinaw na ang proletaryong rebolusyon at ang diktadura ng proletaryado ay hindi mapahintulutan ang anumang labi ng dating burges na kapangyarihan.

Dalawa ang mahalagang talas ng pahayag na ito. Dagdag pa, sa maiksing deskrispyon na ito hindi pinaksa ang bunga ng bagong mga relasyon ng tao.Epekto nito sa ekonomiya ay ang krisis, pagkabaon sa utang.

Ano ang Komunismo?

Krisis sa utang o krisis sa pinansyal. Panimula EPEKTO SA MGA MAG-AARAL Social EPEKTO SA MGA GURO Ang kinalabasan ng pag – aaral ay ilalahad sa pamamagitan ng paglalahad ng mga kasagutan ng mga estudyante at guro sa ibinigay na survey form.

Ano ang magandang sistema ng lipunan kapitalismo o komunismo? ] Iba’t iba ang sistemang pang-ekonomiya ng iba’t ibang bansa.

Ang ilan sa mga ito ay ang.

Masamang Dulot Ng Komunismo. ANG EPEKTO NG TEKNOLOHIYA SA PAG-UUGALI NG MGA MAG-AARAL SA BARANGAY 68 SONA1, TUNDO, MAYNILA Ipinasa ni EMIL ALBERT V. BERTILLO KABANATA I – ANG SULIRANIN AT KALIGIRAN NITO 1. Panimula Tungkulin ng mga kabataan ang mag-aral.

Kapag ang kabataan ay napagod na sa kanilang pag-aaral, sa pagrerebyu halimbawa sa. KOMUNISMO: Pagkakapantay-pantay ba ng lahat o diktaturya ng iilan?

Slideshare uses cookies to improve functionality and performance, and to provide you with relevant advertising. If you continue browsing the site, you agree to the use of cookies on this website. Ano ang mabuting epekto ng komunismo - Si Karl Marx ang nagbuo ng isip ng komunismo sa libro niyang Manipestong Komunista na tinapos ng taong /5(5).

Download
Epekto ng komunismo
Rated 4/5 based on 39 review